Kodeks przedszkola

KODEKS PRZEDSZKOLA:

Podstawa prawna

- Deklaracja Praw Dziecka uchwalona przez ONZ 20.11.1959 roku

- Konwencja o Prawach Dziecka

Dziecko ze względu na swoją niedojrzałość fizyczną i emocjonalną wymaga opieki i ochrony.

Uprawnienia przyznane dziecku mają mu zapewnić odpowiednie warunki życia oraz pełny rozwój jego osobowości. Prawidłowy rozwój dzieci wymaga precyzyjnego określenia tego, co jest dozwolone, a czego nie wolno. Zadaniem przedszkola jest wspieranie i motywowanie dzieci do przestrzegania obowiązujących norm, ale także konsekwetnie ich egzekwowanie.ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI:

Wychowanie zaczyna się w rodzinie, przedszkole je kontynuuje, pełni funkcję doradczą i wspomagającą. Do prawidłowego realizowania zadań wychowawczych w przedszkolu niezbędna jest, więc współpraca prawników przedszkola z rodzicami oraz aktywna postawa rodziców w procesie wychowawczym. Niezwykle istotne jest, aby treści przekazywane dziecku oparte były na podobnych wartościach, a także aby były jednobrzmiące.

RODZICE:

  1. Zobowiązują się do systematycznej współpracy z przedszkolem
  2. Są otwarci na rady i sugestie przedszkola
  3. Czują się współgospodarzami
  4. Biorą udział w pracach przedszkola
  5. Służą radą i pomocą
  6. Mają obowiązek uczestniczyć w zebraniach z rodzicamiNAUCZYCIELE:

  1. Współdziałają z rodzicami
  2. Prowadzą obserwacje pedagogiczne
  3. Utrzymują stały kontakt z rodzicami udzielając im rzetelnych informacji na temat dziecka, jego rozwoju i zachowania

Przedszkolowo.pl logo