Plan wychowawczy przedszkola

PLAN WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA

CELE NADRZĘDNE:

Stworzenie warunków, aby dzieci osiągały jak najlepsze wyniki, zgodnie z ich indywidualnymi możliwościami i potrzebami.
Uświadomienie zagrożeń otaczającego świata.
Uświadomienie dzieciom ich praw i obowiązków.
Tworzenie więzi z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta.
Rozwijanie umiejętności rozwiązywania spraw konfliktowych.
Rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła.
Kształtowanie podstawowych norm moralnych, np. tolerancji, życzliwości, sprawiedliwości.
Uświadomienie dzieciom, rodzicom i nauczycielom zagrożeń płynących z nieodpowiedniego korzystania z komputera i Internetu.

KRYTERIA SUKCESU:

1. Zna swoje prawa i obowiązki

2. Umie funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi normami

3. Szanuje cudze zdanie i wolność innych

4. Rozumie i przestrzega zasady zgodnego współżycia w grupie

5. Potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych

6. Rozumie potrzebę stosowania profilaktyki prozdrowotnej

7. Zauważa sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych

8. Potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje

9. Rozumie swoje prawo do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach

10. Ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności i wytrwałości decydujące o doprowadzeniu do końca rozpoczętej pracy

11. Potrafi cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy innych, umie z godnością przyjmować porażki

12. Ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i umiejętności

13. Zna zagrożenia płynące z nieodpowiedniego korzystania z komputera i Internetu.
Przedszkolowo.pl logo