Prawa i obowiązki przedszkolaka

Przedszkolak ma prawo:

 • Posiadać i wyrażać swoje zdanie, swoje uczucia;
 • Uczestniczyć we wszystkich formach aktywności proponowanych przez przedszkole;
 • Przebywać w warunkach zapewniających bezpieczeństwo;
 • Zdobywać wiedzę i bawić się;
 • Do swojej prywatności, samotności i niezależności;
 • Do snu i wypoczynku;
 • Do nienaruszalności cielesnej;
 • Do zaspokajania swoich potrzeb;
 • Do indywidualnego tempa swojego rozwoju;
 • Do pomocy ze strony nauczyciela gdy tylko tego potrzebuje.Przedszkolak ma obowiązek:

 • Stosować formy grzecznościowe w stosunku do kolegów i dorosłych;
 • Być uprzejmym;
 • Dbać o bezpieczeństwo swoje i kolegów;
 • Przestrzegać zasad obowiązujących w grupie;
 • Respektować polecenia nauczyciela;
 • Dbać o książki i zabawki;
 • Sprzątać zabawki po zakończonej zabawie;
 • Nieść pomoc rówieśnikom a szczególnie młodszym kolegom;
 • Wywiązywać się z powierzonych zadań;
 • Szanować własność innych;
 • Jasno okazywać co myśli i czuje;
 • Szanować godność i wolność drugiej osoby.Przedszkolakowi nie wolno:

 • Bić, popychać, wyrządzać krzywdy innym;
 • Wyśmiewać się z innych;
 • Przeszkadzać innym w zabawie i pracy;
 • Niszczyć pracę innych;
 • Krzyczeć i hałasować;
 • Biegać w sali zajęć;
 • Niszczyć zabawek i innych przedmiotów w przedszkolu.


Przedszkolowo.pl logo