Regulamin przedszkola

 • Nasze przedszkole pracuje od godziny 6:30 do godziny 16:00, od poniedziałku do piątku.
 • Czas pobytu dziecka w przedszkolu nie może być dłuższy niż 9 i pół godziny.
 • Wszystkie zgłoszone dzieci na nowy rok szkolny podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ponoszą rodzice we wrześniu danego roku szkolnego.
 • Do przedszkola należy przyprowadzać tylko zdrowe dzieci.
 • Dzieci należy przyprowadzać do godziny określonej w umowie cywilnoprawnej, nie przyprowadzone do tej godziny uznawane są jako nieobecne.
 • Dzieci należy przyprowadzić do sali przedszkolnej. Odpowiedzialność nauczyciela rozpoczyna się z chwilą wejścia dziecka do sali przedszkolnej i kończy z chwilą odebrania dziecka z sali, przez rodzica lub osobę pełnoletnią upoważnioną na piśmie.
 • Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców lub osoby pełnoletnie upoważnione przez rodziców.
 • Życzenia rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jedno z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 • Osoby odbierające dziecko muszą być trzeźwe.
 • Informacje o rezygnacji dziecka z przedszkola należy złożyć u dyrektora przedszkola na piśmie z końcem miesiąca. Dopiero wtedy następuje zaprzestanie naliczania odpłatności za przedszkole.
 • Wszelkie sprawy dotyczące dzieci należy załatwiać z wychowawcą bez ich udziału.
 • W przypadku choroby zakaźnej rodzice są zobowiązani do natychmiastowego zawiadomienia o zaistniałym fakcie dyrektora przedszkola.Przedszkolowo.pl logo