Statut przedszkola

STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO IM. KUBUSIA PUCHATKA W RESKU


(tekst jednolity)


I. Postanowienia ogólne.
II. Cele i zadania.
III. Sposoby realizacji celów i zadań przedszkola.
IV. Sposoby sprawowania opieki nad dziećmi.
V. Organy przedszkola.
VI. Organizacja przedszkola.
VII. Prawa i obowiązki wychowanków.
VIII. Ceremoniał przedszkolny.
IX. Postanowienia końcowe.
X. Podstawa prawna.


Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Informacje ogólne o przedszkolu1. Przedszkole Miejskie w Resku, zwane dalej „przedszkolem”, jest przedszkolem publicznym wielooddziałowym, prowadzącym zajęcia z zakresu wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym .
2. Siedziba przedszkola znajduje się w Resku, przy ul. 1 Maja 6 .
3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Resko.
4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty z siedzibą w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4 , 70-502 Szczecin
5. Ustalona nazwa przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu:
Przedszkole Miejskie im. Kubusia Puchatka
ul. 1 Maja 6, 72-315 Resko
tel/fax: 913951128
e-mail:przedszkolak.resko@wp.pl
6. Na pieczątkach i stemplach używana jest ustalona nazwa przedszkola w pełnym brzmieniu z dodatkiem numeru REGON 001004224 i NIP 857-13-80-626
7. Przedszkole jest jednostką budżetową.

Rozdział II
§ 2.
Cele i zadania przedszkola1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, w Konwencji o Prawach Dziecka, Ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
2. Główne cele i zadania przedszkola to:
1) wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.;
2) realizacja programów, które uwzględniają podstawę programową wychowania
przedszkolnego;
3) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi;
4) zapewnianie bezpieczeństwa i opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola;
5) umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
6) współdziałanie z rodzicami (opiekunami) w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
Rozdział III
§ 3.
Sposoby realizacji celów i zadań przedszkola1. Powyższe cele i zadania Przedszkole realizuje poprzez pracę wychowawczo – dydaktyczno - opiekuńczą, która wykonywana jest odpowiednio do potrzeb i możliwości rozwojowych wychowanków i prowadzona w ramach określonych przez podstawę programową wychowania przedszkolnego obszarów edukacyjnych, w oparciu o przyjęty program wychowania przedszkolnego.
2. Cele i zadania przedszkole realizuje poprzez organizację działalności innowacyjnej, jeżeli przedszkole taką działalność prowadzi, zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Praca opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczna w Przedszkolu, prowadzona jest w oparciu o przyjęte do realizacji programy wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup, uwzględniające podstawę programową.
4. W ramach pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej przedszkole realizuje wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka.
5. W zakresie wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowania go do nauki w szkole przedszkole realizuje zadania poprzez:
1) zapoznanie rodziców z programem i planem pracy danego oddziału;
2) utrzymywaniem kontaktów z rodzicami dzieci w celu poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych , odpowiednich form pomocy i kierunków pracy;
3) umożliwianie rodzicom kontaktów ze specjalistami w celu uzyskania porad dotyczących rozpoznawania przyczyn trudności wychowawczych i rozwojowych oraz doboru metod udzielania dziecku pomocy.
6. W zakresie umożliwiania dzieciom podtrzymywania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, przedszkole realizuje zadania poprzez:
1) uświadamianie dzieciom poczucia przynależności narodowej przez dostarczanie wiedzy dotyczącej historii i tradycji narodowej i lokalnej, zaznajomienie z symbolami narodowymi;
2) rozbudzanie zainteresowań dotyczących aktualnych wydarzeń z życia kraju;
3) nauka religii w przedszkolu organizowana jest na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz.U. z 1992 r. Nr 36 poz. 155 ze zm.).
7. Przedszkole może organizować indywidualne nauczanie i wychowanie dzieciom o obniżonym ogólnie poziomie funkcjonowania intelektualnego, z dysfunkcją ruchu, uniemożliwiającą lub utrudniającą uczęszczanie do przedszkola, przewlekle chorym i innym, stale lub okresowo niezdolnym do nauki i wychowania w warunkach przedszkolnych.
8. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne, jeżeli poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna wskaże, że dziecko może przebywać w typowej grupie dzieci. Szczegółową opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi regulują odrębne przepisy.

5.Do realizacji swoich celów statutowych przedszkole posiada:

a. sale do zajęć dla poszczególnych oddziałów,
b. łazienki dziecięce,
c. szatnie dziecięce,
d. jadalnie,
e. pracownię –kuchnię warsztatową,
f. gabinety specjalistów logopeda,
g. sale zabaw,
h. pomieszczenia gospodarcze i administracyjne,
i. ogród przedszkolny.


§ 4.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna1.Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu udzielana jest w celu:
1) wspierania potencjału rozwojowego dziecka;
2) stworzenia warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz środowisku społecznym.
2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu polega na :
1) rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka;
2) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, a także czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu.
3) organizowaniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej zajmuje się dyrektor przedszkola.
4) potrzebę objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną mogą zgłaszać: rodzice, dyrektor przedszkola, nauczyciel – wychowawca, specjalista prowadzący zajęcia z dzieckiem, poradnia, pracownik socjalny, asystent rodziny, kurator sądowy, organizacja pozarządowa, instytucja działająca na rzecz dzieci i rodziny.
5) zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć wykorzystując aktywizujące metody pracy.
6) pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu udzielana jest:
a) w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem,
b) poprzez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów,
c) w postaci zajęcia rozwijające uzdolnienia,
d) jako zajęcia specjalistyczne: korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, i rozwijające kompetencje emocjonalno społeczne i inne zajęcia o charakterze terapeutycznym,
e) w postaci zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, które mogą uczęszczać do Przedszkola, ale ze względu na stan zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. Objęcie dziecka zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii poradni publicznej ,
f) w postaci porad i konsultacji, warsztatów i szkoleń – dla rodziców i nauczycieli.

3. Do zadań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów w Przedszkolu należy w szczególności:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań, uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu przedszkola;
2) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się;
3) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym.
4. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).
5. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista niezwłocznie udziela uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy i informuje o tym dyrektora przedszkola.
6. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne
i nieodpłatne
7. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z rodzicami
i różnymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny.
Rozdział IV
§ 5.
Sposób sprawowania opieki nad dziećmi1. Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo i stałą opiekę w trakcie zajęć prowadzonych na terenie placówki, poza nią w czasie wycieczek i spacerów.
2. Za bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu odpowiedzialni są dyrektor przedszkola, nauczyciele i wszyscy pozostali pracownicy przedszkola.

§ 6.
1. W czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu dyrektor powierzył prowadzenie oddziału w godzinach określonych harmonogramem.
2. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczyciela i dodatkowo na każde 15 dzieci zapewnia się jedną osobę dorosłą. Wycieczki i spacery należy wpisywać do Rejestru wejść i wyjść z określeniem miejsca i godziny przewidywanego powrotu. Organizacja wycieczek odbywa się zgodnie z regulaminem spacerów i wycieczek Przedszkola.
3. Podczas pobytu dzieci na terenie wokół Przedszkola, zajęcia i zabawy wychowanków z poszczególnych oddziałów odbywają się ze sprzętem dostosowanym do ich potrzeb i możliwości. Od pierwszych dni pobytu na terenie przedszkolnego ogrodu, uczy się dzieci korzystania z urządzeń, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
4. W trakcie zajęć dodatkowych nieodpłatnych, takich jak kółko teatralne, kółko plastyczne, kółko taneczne i inne prowadzone na terenie przedszkola w danym roku szkolnym, opiekę nad dziećmi powierza się nauczycielom przedszkola prowadzącym ww. zajęcia, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.
5. Rodziców zobowiązuje się do współdziałania z nauczycielem, dyrektorem i pozostałymi pracownikami przedszkola, w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu w Przedszkolu poprzez:
1) informowanie nauczyciela o aktualnym stanie zdrowia dziecka, a szczególnie o chorobach, niedyspozycjach zagrażających zdrowiu i życiu dziecka;
2) okazywanie dokumentu tożsamości przez osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka;
3) współdziałanie z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu i Przedszkola w zakresie wdrażania u dzieci „bezpiecznych” zachowań.
6. Przedszkole stwarza możliwość grupowego ubezpieczenia dzieci i pracowników przedszkola od następstw nieszczęśliwego wypadku.
7. W Przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich, jedynie wynikające z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
8. Dziecko może mieć czasowo zawieszone prawo korzystania z przedszkola w przypadku wszawicy, choroby zakaźnej lub posiadania zaległości w opłatach za Przedszkole. Decyzję o zawieszeniu prawa do korzystania z przedszkola podejmuje dyrektor przedszkola.

§ 7.
Bezpieczeństwo dzieci w drodze z domu do Przedszkola i z przedszkola do domu1. Rodzice dziecka są odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo i mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania go z Przedszkola.
2. Rodzice dziecka dojeżdżającego do Przedszkola zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania go z autokaru. Do Przedszkola i z Przedszkola doprowadza dzieci do autokaru osoba upoważniona przez dyrektora.
3. Rodzice powinni przyprowadzić dziecko do szatni i oddać pod opiekę nauczyciela dyżurującego.
4. Dziecko może być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców, opiekunów prawnych dziecka.
5. Upoważnienie, które znajduje się w dokumentacji przedszkola, powinno zawierać imię i nazwisko, numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców i czas w jakim będzie odbierane.
6. W przypadku zgłoszenia się po dziecko osoby nieupoważnionej pisemnie lub osoby upoważnionej, której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub narkotyków, dziecko nie będzie oddane pod jego opiekę.
7. Podczas odbierania dziecka z Przedszkola nauczyciel przekazuje dziecko pod opiekę osobie odbierającej. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi osoba odbierająca.
8. Życzenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być poparte stosownymi prawomocnymi orzeczeniami sądowymi.
9. Dziecko może być przyprowadzane do przedszkola od godz. 6.30 do godz. 8.00 lub w każdym innym czasie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub osobistym.
10. Zgłaszanie późniejszego przyprowadzania dziecka wynika z konieczności zamówienia odpowiedniej liczby posiłków.
11. W przypadku nieodebrania dziecka po upływie czasu, po godzinach pracy placówki, ma zastosowanie odpowiednia procedura obowiązująca w Przedszkolu.


Rozdział V
§ 8.
Organy przedszkola1. Organami przedszkola są:

1) dyrektor,
2) rada pedagogiczna,
3) rada rodziców.

2. Dyrektor przedszkola:

1) organizuje pracę placówki i reprezentuje ją na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;
3) sprawuje opiekę nad wychowankami i stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach kompetencji stanowiących, uwzględnia opinie i wnioski rady pedagogicznej i rady rodziców;
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki;
6) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników, przyznawania nagród i wymierzania kar;
7) współdziała ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli w organizowaniu praktyk pedagogicznych;
8) po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku w Przedszkolu zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego (dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego);
9) jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
10) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i rodzicami;
11) stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszom, stowarzyszeniom i innym organizacjom, podejmowania działalności przez stowarzyszenia lub inną ww. organizację, wymaga uzyskania zgody dyrektora przedszkola, wyrażoną na piśmie (np. umowa) po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności;
12) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, we współpracy z rodzicami dzieci, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami, placówkami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

3. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jej statutowych działań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.
4. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, a także organizacje harcerskie.
5. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
7. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
8. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze, po zakończeniu roku szkolnego i w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej jednej trzeciej członków rady pedagogicznej.
9. Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej wynikającej z ustawy – Prawo oświatowe to :
1) zatwierdzanie planów pracy placówki;
2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki;
4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków przedszkola;
5) ustalenie regulaminu rady pedagogicznej i jego zmian;
6) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy jednostki.

10. Do kompetencji opiniodawczych należy:
1) opiniowanie organizacji pracy przedszkola, w tym harmonogram pracy nauczycieli;
2) opiniowanie projektu planu finansowego placówki;
3) opiniowanie programów wychowania przedszkolnego;
4) delegowanie przedstawiciela rady pedagogicznej do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora placówki;
5) opiniowanie pracy dyrektora ubiegającego się o ocenę pracy, a także może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

11. Członkowie rady pedagogicznej zobowiązani są do:
1) przestrzegania postanowień prawa przedszkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora;
2) czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach rady;
3) składania przed radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań;
4) nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
12. Rada Pedagogiczna przygotowuje statut przedszkola albo jego zmian oraz uchwala wprowadzone zmiany, a także upoważnia dyrektora przedszkola do obwieszczenia tekstu jednolitego statutu.

13. Radę rodziców stanowi reprezentacja rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
14. W skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele wybrani w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci. W wyborach tych jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Powyższe wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym.
15. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy. Regulamin rady rodziców nie może być sprzeczny ze statutem placówki oraz regulaminami wewnętrznymi.
16. Rada rodziców może występować do dyrektora i rady pedagogicznej, organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
17. W porozumieniu z radą pedagogiczną rada rodziców opiniuje:
1) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;
2) projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.
18. W celu wspierania działalności statutowej placówki rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady wydawania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.
19. Organy przedszkola współdziałają ze sobą na zasadach partnerstwa, przestrzegając obowiązującego prawa oświatowego i nie ingerując w swoje kompetencje. Bieżącą wymianę informacji między organami zapewnia dyrektor przedszkola poprzez: zebrania, narady, zeszyt zarządzeń wewnętrznych, tablice ogłoszeń dla rodziców, tablicę informacyjną dla nauczycieli, strony internetowe, korespondencję.


§ 9.
Współdziałanie organów przedszkola1. Organy działające w Przedszkolu współdziałają ze sobą tak, aby:
1) zapewnić każdemu z nich możliwość działania i podejmowania decyzji w granicach kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty;
2) umożliwić rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz przedszkola;
3) zapewnić bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych działaniach lub decyzjach.
2. Każdy organ Przedszkola może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów przedszkola, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
3. Współdziałanie organów ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom, przestrzegania Konwencji o prawach dziecka i podnoszenie poziomu pracy placówki.

Rozdział VI
§ 10.
Organizacja przedszkola1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
3. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań z uwzględnieniem propozycji rodziców.
4. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, by nauczyciel prowadził swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu


§ 11.
Praca wychowawczo-dydaktyczna1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego albo program autorski opracowany przez nauczyciela przedszkola w ramach działalności innowacyjnej i eksperymentalnej, dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.
2. Wybór programów wychowania przedszkolnego określają odrębne przepisy.
3. Godzina zajęć w przedszkolu wynosi 60 minut.
4. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż pięć godzin dziennie.
5. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.
6. Na wniosek rodziców w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.
7. Zajęcia dodatkowe organizowane są poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej.
8. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
9. Zajęcia z terapii logopedycznej dokumentowane są w indywidualnych dziennikach zajęć terapii logopedycznej.
10. Zajęcia terapeutyczne dokumentowane są w dzienniku zajęć terapeutycznych.


§ 12.
Arkusz organizacji przedszkola1. Arkusz organizacji przedszkola opracowuje dyrektor Przedszkola, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych , zrzeszających nauczycieli na terenie gminy.
2. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organu prowadzący po zasięgnięciu opinii organ sprawującego nadzór pedagogiczny.
3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola dyrektor przedszkola, ,ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.


§ 13.
Ramowy rozkład dnia1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora.
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci oraz struktury organizacyjnej placówki.§ 14.
Funkcjonowanie przedszkola1. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.
2. Przedszkole oferuje dodatkowe odpłatne usługi w zakresie wychowania, nauczania i opieki.
3. Zajęcia bezpłatne są organizowane w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż pięć godzin dziennie.
4. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z jednego, dwóch lub trzech posiłków. Z wyżywienia mogą korzystać również pracownicy przedszkola, ponosząc ogólnie obowiązującą opłatę.
5. Zasady korzystania z wyżywienia określają odrębne przepisy.

§ 15.
Zasady odpłatności za przedszkole1. Przedszkole pobiera opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, ustalony przez organ prowadzący zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty.
2. Dzieci przebywające w przedszkolu mogą korzystać z jednego, dwóch lub trzech posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek):
1) wysokość dziennej stawki żywieniowej, w tym poszczególnych posiłków, ustala dyrektor w porozumieniu z ajentem który dostarcza posiłki – po przeprowadzeniu przetargu na wyżywienie;
2) za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu należy się zwrot kosztów żywienia, które są potrącane z odpłatności w następnym miesiącu; o dłuższej nieobecności dziecka (od 3 dni) należy powiadomić placówkę.
3. Termin i sposób wnoszenia opłat za przedszkole zawarty jest w umowie cywilno-prawnej zawartej między przedszkolem a rodzicem (prawnym opiekunem.
4. Sposób dożywiania dzieci niekorzystających z żywienia w przedszkolu:
1) dzieci niekorzystające z wyżywienia w przedszkolu, mają możliwość spożycia drugiego śniadania (przygotowanego przez rodzica) według zasad ustalonych przez dyrektora, w porozumieniu z rodzicami.


§ 16.
Zasady przyjęć do przedszkola1. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica.
3. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w uzasadnionym przypadku dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
4. Dziecko któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.
5. Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci 6 letnie odbywające roczne przygotowanie przedszkolne. W następnej kolejności przyjmowane są: dzieci 5 letnie, dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących, matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci z rodzin zastępczych. W następnej kolejności przyjmowane są dzieci obojga rodziców pracujących, pozostałe dzieci.
6. Dziecku w wieku 6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu.
a) obowiązek o którym mowa w § 16 pkt. 4 , rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat,
b) rodzice dziecka podlegającego rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu są obowiązani dopełnić czynność związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola,
c) rodzice dziecka podlegającego rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu powinni zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia,
d) Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
7. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest złożenie przez rodziców (prawnych opiekunów) w wyznaczonym terminie „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola”.
8. Nabór do przedszkola odbywa się zgodnie z decyzją organu prowadzącego który określa kryteria naboru oraz terminy przekazywania informacji rodzicom oraz ogłoszenia wyników rekrutacji. Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do realizacji decyzji organu prowadzącego.
9. Kryteria, zgodnie z którymi przyjmowane są dzieci do przedszkola, są jawne i ogólno dostępne.
10. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola podawane są do wiadomości rodziców w terminie ustalonym przez organ prowadzący.
§ 17.
Pracownicy przedszkola1. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.
2. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor przedszkola na dany rok szkolny.

§ 18.
Zakres zadań nauczyciela oraz innych pracowników1. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy.
2. Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci. Troska o pełne bezpieczeństwo dzieci jest priorytetem wszelkich jego działań. Nauczyciel w szczególności:

1) organizuje zajęcia, zabawy zgodnie z zasadami BHP i potrzebami psychofizycznymi dziecka (zmienność ruchu, wytrzymałość fizyczna);
2) ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w oddziale, umowy i zasady bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach (w sali, łazience, w trakcie zabaw ruchowych w sali i ogrodzie, na spacerach, wycieczkach, podczas posiłków);
3) wdraża dzieci do zgodnej zabawy z rówieśnikami;
4) uczy przewidywania konsekwencji, wyrabia u dzieci samodyscyplinę;
5) dba o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci ze szczególnym uwzględnieniem godzin w momencie rozchodzenia się dzieci, funkcjonowania oddziałów łączonych, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem;
6) nie pozostawia powierzonego mu oddziału dzieci ani na chwilę bez opieki; gdy nauczyciel musi wyjść, oddziałem powinna zająć się osoba z obsługi (woźna, pomoc nauczyciela); nauczyciel powinien ograniczyć do minimum swoją nieobecność;
7) nie pozostawia dzieci w oddziale bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika – w takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w oddziale;
8) współdziała z całym personelem przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu;
9) informuje rodziców o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu, w oddziale (kontrakty).

3. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i wewnętrznymi ustaleniami.
4. Nauczyciel planuje pracę z dziećmi, przygotowując plan pracy zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.
5. Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości.
6. W pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciel współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej i logopedą.
7. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, doradcy metodycznego i rady pedagogicznej.
8. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci.
9. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka, nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń.
10. Do zadań nauczyciela należy wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających z organizacji pracy w placówce.


§ 19.
Zadania pracowników administracyjno-obsługowych1. Podstawowym zadaniem pracowników administracyjno-obsługowych jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
2. Personel obsługowy wspomaga nauczycieli i współdziała z nimi w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu, m.in.:

1) zgłasza wszelkie nieprawidłowości w działaniu urządzeń i wyposażeniu przedszkola;
2) wspomaga nauczyciela (zgodnie z przydziałem czynności na dany rok szkolny) w opiece nad dziećmi w sali, łazience, ogrodzie, na spacerze, wycieczce i w innych sytuacjach.


§ 20.
Zasady rozwiązywania sporów1. Organem właściwym do rozwiązywania sporów między organami przedszkola jest dyrektor.
2. Spory kompetencyjne między organami przedszkola rozstrzyga się w drodze negocjacji i mediacji z zachowaniem swobodnego działania w ramach swoich kompetencji.
3. W przypadku sporu między organami przedszkola, w których stroną jest Dyrektor, powołany zostaje Zespół Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, z tym że Dyrektor Przedszkola wyznacza swojego przedstawiciela do prac w zespole.
4. Rada Pedagogiczna lub Rada Rodziców może zwrócić się z prośbą rozstrzygnięcia sporu do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór.
5. Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożliwości rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.
6. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązania ostatecznego, jednakże każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.


§ 21.
Współpraca przedszkola z rodzicami1. Przedszkole określa formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami:
1) zebrania ogólne, co najmniej 1 raz w ciągu roku;
2) zebrania oddziałowe, co najmniej 2 razy w roku;
3) Konsultacje indywidualne raz w tygodniu, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora;
4) Uroczystości z rodzicami i innymi członkami rodziny, zgodnie z planem pracy przedszkola na dany rok szkolny;
5) Zajęcia otwarte dla rodziców, co najmniej 1 raz w roku;
6) Wystawy prac plastycznych.
2. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
3. Przedszkole podejmuje wspólne działania z rodzicami wychowanków w celu wspólnego uzgodnienia kierunku i zakresu działań realizowanego procesu wychowawczego.

4. Prawa rodziców

5. Rodzice mają prawo do:
1) zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno-wychowawczej;
2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów edukacyjnych dziecka;
3) uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je wspomagać w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do jego potrzeb;
4) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych i doborze metod udzielania dziecku pomocy;
5) wyrażania i przekazywania nauczycielowi i dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;
6) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i organowi nadzorującemu pracę pedagogiczną.

§ 22.
Obowiązki rodzicówDo podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
1) respektowanie niniejszego statutu;
2) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców;
3) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
4) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;
5) niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
6) zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci sześcioletnich podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego;
7) zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;
8) wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka;
9) inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola.Rozdział VII
§ 23.Prawa i obowiązki wychowanków
1. Dzieci w przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526), w szczególności prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego poprzez:

1) przebywanie w przedszkolu urządzonym zgodnie z zasadami higieny, potrzebami dziecka i możliwościami placówki;
2) organizację dnia zabezpieczającą higieniczny tryb życia, zdrowe żywienie;
3) właściwie zorganizowany wypoczynek, bezpieczne zażywanie ruchu;
4) uczestniczenie w proponowanych sytuacjach edukacyjnych w ciągu całego dnia zgodnie z możliwościami percepcyjnymi dziecka;
5) swobodne wyrażanie myśli, w szczególności dotyczących organizacji życia przedszkolnego, swobody sumienia i wyznania;
6) zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i ruchowych;
7) zaspokajanie potrzeb własnych;
8) doskonalenie i rozwijanie zdolności i zainteresowań;
9) przeprowadzanie prostych doświadczeń lub ich obserwowanie;
10) współdecydowanie o wyborze zabaw i rodzaju zajęć w danym dniu;
11) zabawę i wybór towarzysza zabawy;
12) ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej;
13) wyrażanie własnych sądów i opinii;
14) poszanowanie godności osobistej;
15) tolerancję i akceptację;
16) zrozumienie indywidualnych potrzeb;
17) poszanowanie własności;
18) indywidualne tempo rozwoju.

2. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

1) przestrzegać ustalonych w grupie zasad i reguł (m.in. sprzątać po skończonej zabawie i pracy, pilnować swojej zabawki przyniesionej z domu);
2) przestrzegać ustalonych zasad dotyczących bezpieczeństwa;
3) samodzielnie załatwiać potrzeby fizjologiczne;
4) wykonywać prace porządkowe na miarę swoich możliwości;
5) przestrzegać podstawowych zasad higieny osobistej;
6) szanować wytwory innych dzieci;
7) okazywać szacunek osobą starszym;
8) godnie reprezentować przedszkole w kontaktach ze środowiskiem.

7. W przedszkolu prowadzi się zajęcia, w czasie których zapoznaje się dzieci z ich prawami i obowiązkami.


§ 24.
Skreślenie dziecka z listy wychowanków1. Dyrektor w oparciu o uchwałę rady pedagogicznej może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

1) zalegania z odpłatnością za przedszkole za okres1 miesiąca, nieobecności dziecka ponad miesiąc i niezgłoszenia tego faktu Dyrektorowi lub wychowawcy;
2) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu;
3) utajenia przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie.
2. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy rodzice otrzymują na piśmie z uzasadnieniem. Od decyzji przysługuje odwołanie do kuratora oświaty w terminie 14 dni od daty jej doręczenia rodzicom dziecka.
3. Skreślenie dziecka z listy jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy.
4. Dziecko sześcioletnie może zostać przeniesione z oddziału ośmiogodzinnego do oddziału pięciogodzinnego w przedszkolu, do którego uczęszcza, gdzie będzie realizować podstawę programową, w przypadku nieuregulowania przez rodzica zaległości miesięcznej z tytułu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

Rozdział VIII
§ 25.Ceremoniał przedszkolny
1. Przedszkole posiada własny proporzec i logo.
2. Proporzec przedszkola przechowywany jest w specjalnej gablocie i używany jako symbol przedszkola z okazji podniosłych uroczystości przedszkolnych i państwowych za zgodą dyrektora. Podczas uroczystości proporcowi towarzyszy poczet sztandarowy.
3. Jako tradycję przedszkolną przyjmuje się organizowanie:
1) uroczystość Pasowania na przedszkolaka;
2) uroczystość pożegnania absolwentów;
3)uroczystości z okazji świąt państwowych i miejskich.
4. Uroczystość przekazywania proporca przez poczet sztandarowy absolwenci przedszkola dzieciom pięcioletnim odbywa się podczas pożegnania absolwentów
5.Hymn przedszkola wykonywany jest na uroczystościach przedszkolnych związanych z pasowaniem na przedszkolaka, zakończeniem roku szkolnego.
6.Uroczystości prowadzi dyrektor lub wyznaczony przez niego nauczyciel.

Indywidualny model przedszkola

Przedszkole wypracowało indywidualny model przez:

1) posiadanie własnego logo;
2) objęcie wychowaniem przedszkolnym wszystkich dzieci z najbliższego środowiska;
3) współpracę z organizacjami niosącymi pomoc dzieciom;
4) promowanie placówki w środowisku;
5) tworzenie wizerunku przedszkola przyjaznego dzieciom i rodzicom;
6) podejmowanie działań umożliwiających dzieciom poznanie świata i człowieka;
7) prowadzenie własnej strony internetowej;
8) udział w projektach europejskich.


Rozdział IX
§ 26Postanowienia końcowe
1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców i dzieci, pracowników obsługi i administracji.
2. Wszelkie zmiany niniejszego statutu mogą zostać wprowadzone na podstawie uchwał rady pedagogicznej.
3. Zmiany do statutu mogą być wprowadzone na wniosek organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
4. Tryb wprowadzania zmian do statutu jest taki sam jak tryb jego uchwalania.
5. Dla zapewnienia znajomości treści statutu, wszystkim zainteresowanym udostępniany jest poprzez:
1) umieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej przedszkola;
2) udostępnianie zainteresowanym przez dyrektora przedszkola.

6.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy

§ 27.
Dokumentacja przedszkola1.Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2.Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy


§ 28.
Uchwalono Uchwałą nr 8 podczas zebrania Rady Pedagogicznej z dnia 30 listopada 2017 roku.


X.
§29Statut opracowano na podstawie:
1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 2156, ze zm.),
2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 674, ze zm.),
3. Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r., która weszła w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 7 lipca 1991 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526, ze zm.),
4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm.),
5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.06.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z2016, poz.895),
6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. , poz. 352),
7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, ze zm.),
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.07. 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia ( Dz. U. z 2015 poz. 1202)
9. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.),
10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych
( Dz. U. z 2015 poz. 23)
11. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 31 marca 2014 r. poz. 414).
12. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, (Dz. U. z 2015 r., poz.1113).
13 . Uchwały nr XXIII/177/2016 Rady Miejskiej w Resku z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określania wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz. 1182 ze zm.);
Przedszkolowo.pl logo