Wewnętrzny przedszkolny system wartości

Wartości osobowe:

 • Kształtowanie świadomej przynależności przedszkolnej;
 • Budowanie relacji dziecko – nauczyciel –rodzic;
 • Kształtowanie pożądanych postaw etycznych, światopoglądowych, moralnych i religijnych z zachowaniem podmiotowości, odmienności i indywidualności;
 • Kształtowanie umiejętności współżycia w zespole – budowanie więzi społecznych, takich jak: koleżeńskość, otwartość, zaufanie, gotowość niesienia pomocy;
 • Rozwijanie pozytywnych uczuć i miłości dla rodziców i najbliższych;
 • Kształtowanie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody i postaw proekologicznych.Wartości społeczne:

 • Rozwijanie dociekliwości poznawczej z uwrażliwieniem na dziedzictwo kulturowe regionu, w którym dziecko żyje;
 • Stwarzanie sytuacji i warunków do wzrastania w atmosferze przynależności do narodu polskiego, jego korzeni i tradycji;
 • Przygotowanie dziecka do życia w społeczeństwie i wchodzenie w tradycje międzyludzkie;
 • Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych w odniesieniu do najbliższego regionu, miasta, państwa;
 • Przygotowanie dziecka do życia w społeczności Unii Europejskiej.

Przedszkolowo.pl logo