Zadania główne

ZADANIA GŁÓWNE:

1. Rozpoznanie środowiska wychowawczego dzieci

2. Bądź koleżeński

3. Kontroluj swoje zachowanie

4. Bądź kulturalny

5. Dbaj o bezpieczeństwo

6. Dbaj o własne zdrowie i ciało

7.Przestrzegaj swoich praw i obowiązków oraz świata wartości moralnych

8. Kształtuj postawy patriotyczne

9. Celem wychowania przedszkolnego jest stwarzanie warunków do pełnego rozwoju osobowego wychowanków zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Cel ten jest realizowany przez nauczycielki i dyrekcje przedszkola w porozumieniu i ścisłej współpracy z rodziców.ZADANIA WYCHOWAWCZE PRZEDSZKOLA:

1. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny

2. Rozwijanie u dziecka poczucia własnej wartości i tożsamości

3. Tworzenie aktywnej postawy dziecka wobec środowiska i propagowanie zasad ochrony przyrody

4. Wprowadzanie dziecka w świat uniwersalnych wartości: prawdy, dobra, piękna, miłości

5. Rozwijanie umiejętności panowania nad emocjami i zapobieganiem agresji

6. Kształtowanie umiejętności nawiązywania przyjaznych kontaktów i współdziałania w grupie

7. Motywowanie do pomagania słabszym, nieśmiałym i potrzebującym pomocy

8. Uświadomienie dziecku w wieku przedszkolnym o istniejących w życiu zagrożeniach pochodzących ze świata ludzi i zwierząt oraz wyposażenie go w umiejętność radzenia sobie z nimi.
Przedszkolowo.pl logo